Onlangs zijn wij deelnemer geworden van de Alliantie van Kracht. Dit is een netwerk van werkgevers in het sociaal domein en gemeenten dat zich bezighoudt met overerfbare armoede. Onderzoek heeft namelijk laten zien dat een bijstandsuitkering vaak overgeërfd wordt. De grote vraag is dan ook wat deze kwetsbare doelgroep nodig heeft om te kunnen meedoen in de samenleving.

Samenwerking

De deelnemers van het netwerk zetten zich al vele jaren in om degenen die in armoede leven te ondersteunen en te begeleiden naar een stabiel leven. De deelnemers delen echter het besef dat deze ambitie niet alleen te realiseren is en dat we dus relaties zullen moeten aangaan en zullen moeten samenwerken om het gezamenlijke doel te bereiken. De ambitie van de Alliantie is het voorkomen, verminderen en verzachten van de gevolgen van overerfbare armoede en dan met name in de Veenkoloniën. De bedoeling is dus dat we samenwerken met andere betrokken organisaties en van elkaar kunnen leren. Daarnaast kunnen we elkaar versterken. Doordat we elkaars kennis op de verschillende leefgebieden benutten, kunnen we mensen betere hulp bieden.

Voor de bewoners in de Veenkoloniën die in armoede leven, is het steeds moeilijker geworden om overzicht te houden in de eigen financiële zaken. Daarnaast is het vaak lastig om de mogelijkheden die er zijn om het reguliere inkomen aan te vullen met voorzieningen en toeslagen goed te benutten. Dat hieruit problemen ontstaan staat ook vast. Wij hebben ervoor gekozen om deelnemer te worden van de Alliantie van Kracht, omdat we geloven dat vergaande samenwerking tot een beter resultaat zal leiden met als uiteindelijk doel dat kinderen worden behoed voor overerfbare armoede.