Bewindvoering

Heb je vragen en of zorgen over geld? Blijf er niet mee rondlopen en neem vrijblijvend contact met ons op over bewindvoering!

Bewindvoering bij Kompas Zuidlaren

Bewindvoering nodig om je eigen financiën te overzien of te hanteren? Of ken je iemand in je omgeving die worstelt met zijn of haar financiën? Dat zou niet nodig moeten zijn, vinden wij. Soms zijn er situaties waarin het goed is dat jouw financiën worden beschermd met behulp van een bewindvoerder.

Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van (lichamelijke of mentale) beperkingen of schulden waar je niet meer uit komt. De bewindvoerder kan degene zijn die jouw geldzaken op orde brengt en houdt, voor zolang als dat nodig is door middel van bewindvoering.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering (in ons geval uitsluitend het beschermingsbewind), wil zeggen dat iemand financieel wordt beschermd, omdat hem of haar dat zelf niet (meer) lukt. De bewindvoerder zorgt voor financieel overzicht en neemt alle financiële zaken in beheer, de inkomsten en de uitgaven.

Het regelen van de eigen geldzaken is niet altijd eenvoudig, zeker niet voor wie het ‘staande blijven in het leven van alledag’ soms al ingewikkeld genoeg is. Bewindvoering is een manier om grip terug te krijgen en te houden op de eigen financiële situatie, zonder directe toegang tot deze financiën. Dat gaat in overleg met de bewindvoerder.

Hoe daar precies vorm aan wordt gegeven, wordt vooraf gezamenlijk afgesproken. Zo wordt er gezorgd voor rust, overzicht en bescherming van financiën en bezittingen door bewindvoering.

“Wat is bewindvoering?” door Toolbox Bewind en Kompas Zuidlaren

Uitleg over bewindvoering vind je op de website die Toolbox Bewind in samenwerking met Kompas Zuidlaren heeft opgezet. In het bijstaande animatiefilmpje geven we uitleg over wat onderbewind stelling is. Daarnaast leggen we uit dat veel mensen moeite hebben met het beheren van hun financiën. Ook leggen we uit hoe een bewindvoerder jou kan helpen met het op orde houden of maken van jouw financiën.

Heb je nog steeds vragen na het zien van het filmpje of wil je bewindvoering aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op per mail, telefonisch of via ons contactformulier voor al je vragen over bewind.

De verschillende bewindvoerder taken

Een bewindvoerder kan de volgende taken – afhankelijk van de doelen en situatie – op zich nemen :

  1. Beheren van alle geldzaken (inkomsten & uitgaven).
  2. Goedkeuring geven (of afwijzen) van voorgenomen grote aankopen door degene die onder bewind is gesteld. Zoals een auto, woning of dure sieraden.
  3. Beheer van het pgb (persoonsgebonden budget), indien daar sprake van is.

Voor het instellen van bewindvoering moet de kantonrechter toestemming geven. Degene die onder bewind wordt gesteld, kan – indien mogelijk – aangeven welke bewindvoerder de voorkeur heeft. Dat kan een familielid of andere bekende zijn. Maar soms is dat niet wenselijk. In die situaties kan een onafhankelijke bewindvoerder van Kompas Zuidlaren worden ingeschakeld. Dat is ook iemand die alle regels en regelingen kent en voor wie financiën een dagelijkse aangelegenheid zijn.

Contact

Direct contact met ons opnemen? Vul het formulier in en we bellen of mailen je zo snel mogelijk!

“Eigenlijk wil je je sores niet aan een ander overdragen. En het is best een stap: je geld uit handen geven. Nu zie ik in dat het echt goed is geweest. Na drie jaar ben ik helemaal schuldenvrij. Door Kompas Zuidlaren heb ik nu meer inzicht gekregen in wat wel en niet kan.”
Cliënt Kompas Zuidlaren

Wanneer is onderbewindstelling waardevol / nodig?

Onderbewindstelling wordt door het besluit van de kantonrechter noodzakelijk benoemd. De rechter bekijkt dit op basis van de aanvraag. Een aanvraag voor bewindvoering kan bijvoorbeeld worden ingediend wanneer iemand:

  • een geestelijke beperking heeft (denk ook aan dementie);
  • fysiek beperkt is en daardoor de eigen financiën niet (goed) kan beheren;
  • problematische schulden heeft en moeite met het op orde houden van de eigen financiële huishouding.

Wat de situatie ook is : de bewindvoerders van Kompas Zuidlaren weten op een persoonlijke maar doortastende manier het financiële beheer (tijdelijk of permanent) over te nemen.

Soms is bewindvoering nog nét een stap te ver en zijn er andere mogelijkheden om de financiën weer goed op de rails te krijgen. Ons streven is om op de best passende manier samen te werken aan financiële stabiliteit en – zo mogelijk – zelfredzaamheid.

Wanneer is bewindvoering waardevol/nodig?

Bewindvoering voor mensen die in een (zorg)instelling wonen

Wie (tijdelijk of permanent) woont in een zorginstelling (o.a. verpleeghuis, GGZ-instelling, verslavingszorg, re-integratie als onderdeel van detentie) kan het nodig hebben om ondersteund te worden bij het op orde krijgen van de financiën. De mensen van ons team zorg verdiepen zich in de situatie van hun cliënt en schuiven het liefst aan bij relevante (multidisciplinaire) zorgoverleggen, om als financieel zorgverlener mee te denken in ondersteuning en oplossingsrichtingen.

Bewindvoering voor vermogenden & regie in speciale situaties

Vaak wordt gedacht dat iemand die onder bewind of curatele staat, weinig te besteden heeft. Dat is zeker niet altijd het geval. Ook wanneer iemand vermogen heeft, kan diegene – om welke reden dan ook – moeite hebben om de eigen financiën op orde te houden.

Daarnaast kunnen zich speciale situaties voordoen bij mensen die reeds onder bewindvoering of curatele staan. Bijvoorbeeld dat een huis moet worden verkocht wanneer iemand verhuist naar een instelling. Of dat de boedel op een goede manier moet worden verdeeld na een echtscheiding. Ook wanneer een familielid overlijdt, zal de nalatenschap op een rechtmatige manier moeten worden afgewikkeld.

Daarnaast kunnen er situaties zijn waarin twijfels bestaan over het functioneren van de vorige bewindvoerder. In al deze situaties kan de bewindvoerder van Kompas Zuidlaren de regie (tijdelijk) overnemen.

Bewindvoering voor mensen die zelfstandig wonen

Binnen Kompas Zuidlaren is een team van bewindvoerders werkzaam dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen die zelfstandig wonen. Vaak is daarbij nog wel sprake van ambulante zorg- of woonbegeleiding.

Wij begeleiden in het zetten van de juiste stappen. Soms is dat richting volledige zelfstandigheid, soms is dat nog een stap te ver.

Bewindvoering voor mensen met schulden

Binnen onze teams zitten budgetconsulenten die zich hebben gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die onder bewind zijn gesteld en die tegelijkertijd schulden hebben. Dat kunnen problematische schulden zijn of minder complexe schulden.

In geval van problematische schulden kijken we of er een mogelijkheid is om – mogelijk via schuldsanering – tot een oplossing te komen. Zijn schulden minder complex, dan kunnen we het mogelijk zelf oplossen met de schuldeisers door afbetalingsregelingen te treffen. Ons uitgangspunt is: eerst alternatieve mogelijkheden zoeken en pas wanneer het niet anders kan, de kredietbank inschakelen of een schuldsanering in gang zetten.

Wat iemands situatie of plek in de maatschappij ook is, bewindvoering in combinatie met de aanpak van schulden kan perspectief bieden in een uitzichtloze situatie.

“Wanneer iemand eindelijk weer een weekend weg kan.
Of de schulden zijn afgelost en iemand kan weer financieel op eigen benen staan. Dat geeft zo’n goed gevoel…”
Bewindvoerder Kompas Zuidlaren

Een bewindvoerder kiezen begint al voor de aanvraag

Bewindvoering aanvragen begint met een kennismaking. Want: je financiën overdragen aan iemand anders, dat is een kwestie van vertrouwen. Dat moet goed voelen. Eerst heb je contact met één van onze collega’s die met jou de intake doet. Diegene begeleidt jou vanaf het begin tot aan de zitting bij de rechtbank.

Samen bereiden jullie de aanvraag voor die aan de rechter wordt voorgelegd. Daarbij hoort ook een plan dat past bij jouw situatie en doelen: waar wil jij naartoe werken? Welke taken doe je nog zelf en wat draag je over? Gaat de rechter akkoord, dan wordt de bewindvoering toegewezen en krijg je officieel een bewindvoerder.

Bewindvoering aanvragen of starten? Zo gaat het

Bewindvoering aanvragen maken wij voor jou zo eenvoudig als mogelijk. Wij hebben de aanvraag voor jou beperkt tot slechts 2 kleine stappen. De aanvraag moet voor jou geen bron van zorgen of stress zijn. De aanvraag gaat stapsgewijs en verloopt als volgt:

  1. Aanvraag bewindvoering bij Kompas Zuidlaren (kan ook door begeleiders of naasten). Dat kan online via ons aanvraagformulier hieronder.
  2. Intakegesprek digitaal of bij de persoon in kwestie thuis, eventueel samen met begeleider en/of naasten.

Na de aanvraag en het intakegesprek zullen wij kijken of iemand in aanmerking komt. Is iemand gemotiveerd? Is er inkomen? Kunnen we het budget (op korte termijn) kloppend krijgen? Dat is binnen enkele dagen bekend.

Hierna zullen wij informatie verzamelen zoals financiële overzichten en medische verklaringen, een verzoekschrift opstellen en een plan van aanpak maken. Daarin staat wat de doelen zijn en hoe iemand de bewindvoering over 3 tot 5 jaar voor zich ziet.

Bewindvoering aanvragen of starten

Bewindvoering aanvraagprocedure bij de rechtbank

Is alles goed verlopen dan verzenden wij een verzoek naar de rechtbank met alle benoemde documenten. In dringende situaties kan – afhankelijk van het budget – eventueel een volmacht worden ingesteld. In dat geval kan Kompas Zuidlaren direct met de werkzaamheden starten.

De uitspraak van de rechter is veelal na ongeveer 4 tot 6 maanden. Bij deze zitting zijn de – vanaf dat moment – cliënt en de beoogd bewindvoerder (budgetconsulent) doorgaans aanwezig. Na het akkoord van de rechter start de bewindvoering.

“Wij halen alles uit de kast om iemands situatie te stabiliseren. Maar we vertellen ook dat we geen toverstaf hebben, dat je morgen niet direct van je schulden af bent.”
Bewindvoerder Kompas Zuidlaren

Vraag nu bewindvoering aan

Bewindvoering stopzetten: wanneer gebeurt dit?

Bewindvoering stopzetten kan alleen bij goedkeuring van de kantonrechter. Dat kan op het moment dat de reden waarom het bewind is gestart, is komen te vervallen. Met andere woorden: wanneer alle doelen uit het plan van aanpak zijn behaald.

Maar er zijn ook situaties waarin het wenselijk is om het bewind voort te zetten. Bijvoorbeeld omdat dat de financiële situatie ten goede komt, zoals in geval van progressieve dementie.

“De eerstkomende tijd laat ik het Kompas nog doen maar in mijn achterhoofd weet ik: ooit zal ik het zelf oppakken. Daar wil ik naartoe werken. Maar eerst nog even zo, nu heb ik geen zorgen.”
Cliënt Kompas Zuidlaren

Ons contact: naast elkaar staan

Wanneer je onder bewind komt te staan, kan dat enerzijds prettig zijn: je krijgt meer rust en overzicht op financieel gebied. Maar anderzijds is het ook een hele stap: je geeft een stukje regie (tijdelijk) uit handen. Daarom vinden wij het belangrijk om op een zo gelijkwaardig niveau met elkaar samen te werken. Bij ons is iedereen welkom én we laten iedereen in zijn of haar waarde, wat de situatie ook is.

Het contact dat jij en je bewindvoerder met elkaar onderhouden, wordt afgestemd op de doelen die jullie hebben gesteld en de ondersteuning die nodig is. Met de één wisselen we inhoudelijk regelmatig uit over de financiële situatie, met de ander is communicatie lastig (vanwege fysieke of mentale beperkingen). Heel goed kijken, luisteren en afstemmen is dan ook wat de bewindvoerders van Kompas Zuidlaren doen.

ons contact: naast elkaar staan

De intake bij Kompas Zuidlaren

De intake voor bewindvoering vindt plaats in een veilige omgeving, digitaal of in de thuissituatie. Doelen stellen en bespreken van financieel inhoudelijke zaken doen we graag – uiteraard binnen de regels van de privacy – met eventuele familie, begeleider of mentor erbij.

Van jou vragen we een actieve rol: dat je werkt aan de doelen en gemaakte afspraken nakomt. Maar dat spreekt voor zich. We zijn geen ouders die je op de vingers tikken, maar spreken je wel aan wanneer dat nodig is.

“Wij oordelen nooit, want je weet niet hoe het is om in een bepaalde situatie te verkeren. Wij weten niet hoe het voelt om verslaafd te zijn.
Maar iemand doet het er niet om, dat weten we wel.”
Bewindvoerder Kompas Zuidlaren

Wat zijn de kosten van bewindvoering?

De kosten voor bewindvoering zijn vastgesteld door de rechtbank, deze zijn voor alle bewindvoerders gelijk. Je vindt hier een totaaloverzicht van deze kosten.

Professionele bewindvoering voor 1 persoon Maandelijks tarief Jaarlijks tarief Eenmalig
Standaard* € 133,10 € 1.597,20 -
Met problematische schulden € 172,12 € 2.065,47 -
Aanvangswerkzaamheden - - € 751,41
Aanvangswerkzaamheden als er al budgetbeheer plaats vindt - - € 562,65
Professionele bewindvoering voor 2-persoons huishouden Maandelijks tarief Jaarlijks tarief Eenmalig
Standaard* € 159,52 € 1.914,22 -
Standaard + problematische schulden € 183,11 € 2.197,36 -
Problematische schulden + problematische schulden € 206,51 € 2.478,08 -
Aanvangswerkzaamheden - - € 901,45
Aanvangswerkzaamheden als er al budgetbeheer plaats vindt - - € 673,97
*Let op: Er zijn veel situaties waarin de kosten kunnen afwijken van de standaard. Kijk in ons tarievenbestand om alle tarieven in verschillende situaties te bekijken.
In principe betaal je de kosten voor bewindvoering zelf. Soms kan het zijn dat je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Deze vragen wij in dat geval voor jou aan bij de gemeente.
“Het is niet zomaar iets, om al je financiën uit handen te geven. Dat je bijvoorbeeld voor alle grotere aankopen geld moet vragen. Daarom gaan wij daar heel zorgvuldig en respectvol mee om.”
Bewindvoerder Kompas Zuidlaren

Mentorschap en bewindvoering: ook hulp bij andere dagelijkse zaken

Bewindvoering gaat over het beheren van geldzaken. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je ondersteuning nodig hebt bij (het maken van beslissingen over) op andere leefgebieden. Daarvoor is Kompas Mentorschap in het leven geroepen.

Vanuit dit mentorschap word je ondersteund bij het regelen van zaken zoals verzorging, verpleging, behandelingen en begeleiding. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn op het bewind, zodat je wordt ‘ontzorgd’ op financieel én niet-financieel vlak.

Iemand aandragen voor bewind

Vaak zijn het de mensen uit de naaste omgeving die iemand aandragen voor bewindvoering en begeleiding bij schulden.

Wellicht ben jij zo iemand, als hulpverlener, werkgever of naaste. Of je hebt iemand in jouw omgeving die niet onder bewind staat, maar die je ziet worstelen met zijn of haar financiën.

Een goede samenwerking met jou is voor ons erg belangrijk. Jij ziet als direct betrokkene hoe het écht gaat met een cliënt en kent hem / haar beter dan wij. Bij het stellen van doelen en het maken van afspraken is het dan ook waardevol om dat met de cliënt én samen met jou te doen.

Tips: wat te doen wanneer je bij iemand financiële problemen vermoedt?

Maakt iemand de post niet meer open? Stopt iemand de enveloppen ongeopend weg? Vraag er eens naar. Het kan iemand afhouden van verder afglijden.

Denk bij een ontkenning op die vraag niet direct dat er niets aan de hand is. Er is veel schaamte rondom het onderwerp ‘schulden’. Het begint vaak klein maar kan al snel in omvang toenemen. Een boete kan verveelvoudigd worden door de kosten van een deurwaarder. De drempel om om hulp te vragen, wordt steeds groter.

De aanvraag voor steun bij de financiële situatie duurt een aantal maanden. Wacht dus niet (te lang) met aanvragen.

 

“Wanneer we afspraken maken met de cliënt, is het prettig wanneer daar iemand uit de omgeving bij is. Een hulpverlener, familielid of werkgever. Dan kunnen we die afspraken goed op elkaar afstemmen.”
Budgetconsulent Kompas Zuidlaren

Contact over bewindvoering: even per mail of bij een kop koffie

Denk je dat je zelf geholpen bent met bewindvoering? Of heb je iemand in jouw omgeving voor wie dat volgens jou het geval zou zijn? Wil je gewoon eens weten wat er allemaal mogelijk is? Bel (050 409 91 90) of mail (info@kompaszuidlaren.nl) ons, dan hebben we het er over.

Bewindvoering of juist een alternatief?

Bewindvoering kan een middel zijn om financiën op orde te brengen en te houden. Wij begrijpen dat het een zware maatregel is. Daarom willen we ook met jou zoeken naar mogelijke alternatieven.

Bij Kompas Zuidlaren bieden wij ook de volgende diensten:

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan ook een oplossing zijn wanneer je je financiën niet goed in de hand kunt houden, maar wanneer er nog geen bewindvoering verplicht is gesteld. Een budgetbeheerder krijgt dan zeggenschap over jouw financiën. Waarbij je overigens wel zoveel mogelijk zelf de regie houdt.

Budgetcoach

Een budgetcoach helpt je met het ordenen en (weer) inzichtelijk maken van de financiën. In tegenstelling tot een budgetbeheerder is een coach alleen ter ondersteuning en beheer jij zelf nog de financiën.

Alleen een budgetoverzicht

Wil je zelf een overzicht maken van je inkomsten en uitgaven? Wij hebben op onze website een compleet en eenvoudig budgetoverzicht geplaatst dat je daarvoor kunt gebruiken. Zo creëer je voor jezelf meer overzicht over je financiële situatie.

PGB beheer

Het beheer van een persoonsgebonden budget (PGB) moet zorgvuldig gebeuren, maar is doorgaans ook erg complex. Het PGB beheer team van Kompas Zuidlaren kan deze tijdrovende en soms stressvolle klus van je overnemen.

Mentorschap

Bewindvoering en mentorschap worden vaak samen benoemd. Dit komt doordat deze diensten elkaar goed aanvullen. Bij mentorschap krijg je namelijk persoonlijke ondersteuning bij belangrijke levensbeslissingen. Deze dienst zet zich volledig voor jou persoonlijk in.

Volmacht

Is het niet meer wenselijk in jouw situatie om bepaalde belangrijke zaken zelf af te handelen? Door een volmacht te geven kan je één of meerdere personen het recht geven om de belangrijke zaken voor jou te regelen. Wij nemen, indien wenselijk, deze verantwoordelijkheid met respect en zorg op zich.

Levenstestament

Een levenstestament kan je opstellen om ervoor te zorgen dat alle belangrijke zaken in jouw leven goed worden afgehandeld op het moment dat je dat zelf niet meer kan. Kompas Zuidlaren is in staat deze rol professioneel en zorgzaam op zich te nemen.

Curatele

In situaties waarbij zowel financiële en persoonlijke zaken niet zelf meer te regelen zijn dan kan Kompas Zuidlaren jou daarbij ondersteunen. Indien de kantonrechter bepaalde dat curatele noodzakelijk is dan kunnen wij die rol op ons nemen.